kkkk

År 1888-1929

År 1888:
Den 23. maj i Aalborg var der samlet nogle personer, som valgte en bestyrelse, der skulle få Minorkaklubben – en specialklub for racen Minorka til at fungere.
 
Den 15. august kl. 2, afholdte man i en pavillon i København den første generalforsamling, hvor man fra bestyrelsen som første forslag, foreslog Hr. Bricha til æresmedlem af Minorkaklubben. Til bevis for klubbens erkendelse af Hr. Bricha’s meget og store virke for fjerkræsagen i sin helhed. Der forhandledes også på generalforsamlingen om antallet af medlemmer ikke skulle begrænses til ikke at skulle bestå af mere end 21, det vedtages at indsætte dette forslags vedtagelse til næste års generalforsamling.
Næste år besluttede man at lade forslaget gå ud af dagsordenen. Efter forslag blev det også vedtaget, at fremtidige anmeldelser af kyllinger at sætte udrugningen i dato, i stedet for alderen.
 
År 1889:
På generalforsamlingen behandlede man bl.a. forslag om ønskeligheden af midler til anskaffelse af en god tillægshane, som skulle anskaffes til næste forår. Det er meget sparsom med oplysninger i de første årgange så det er svært at få en mening ud af det, men fra 1890 er der en liste over medlemmerne, som ved lodtrækning har modtaget kyllinger.
Der er også en regnskabsbog, som jeg ikke får meget ud af, men én ting kan jeg konstatere, det årlige kontingent er 3 kr.
 
År 1892:
Vedtages det for fremtiden at tilkende en sølvgenstand á 15-20 kr. ved siden af vandrepræmien, sølvgenstanden beholdes når vandrepræmien går til en anden, dog tilkendes en sådan genstand ikke den, der bliver endelig ejer af vandrepræmien.
Der kommer nu mange årgange i protokollen der kun omtaler regnskab, valg af bestyrelse og præmier, men alle udstillinger foregår om sommeren.
År 1921: 
Vi skal helt hen til 1921, hvor man begyndte at diskutere blodfornyelse. Der var meget stor diskussion, om det skulle være fra England eller Tyskland. Redaktøren havde købt en stamme fra en bekendt engelsk opdrætter, dem tilbød han klubben, som med tak modtog dem. Et andet af klubbens medlemmer Madsen, Valby havde fremskaffet en stamme fra Tyskland, og tilbød ligeledes at stille disse dyr til klubbens rådighed. Man begyndte samme år at diskutere, hvem af klubbens medlemmer der skulle starte et avlscenter.
 
År 1922:
Vi skal så frem til 1922, hvor det første avlscenter for Minorka blev oprettet. Det blev repræsentant Madsen der fik det. Det var samme år at kontingentet steg til 4 kr. om året.
I det år er det også året hvor Minorkaklubben topper, da var der 85 medlemmer.
 
År 1923:
I sin beretning 1923 måtte formanden berette, at på grund af særlige omstændigheder måtte man flytte avlscenteret fra Madsen, Glostrup, til postbud Jensen, Halsted pr. Næstved. Det vedtages også at vælge et udvalg af medlemmer til at foretage præmieuddelingen. Det blev også vedtaget at uddele 1 stk. 1ste – 1 stk. 2den – 1 stk. 3die præmie på næste landsudstilling, men kun hvis dyrene er kvalificeret dertil, samtidig med at dyrene også er forsynet med fodringe.
 
År 1924:
Viser det sig, at den stamme som klubben købte i England til blodfornyelse, er helt ubrugelig, både med æglægning og type.

År 1925:
Afholdes der ingen udstilling på grund af mund og klovsyge. På generalforsamlingen
 
År 1927:
Vedtages det at udsætte en vandrepokal på følgende betingelser: mindst 3 dyr kåret i første klasse, deraf en hane kåret med mindst 88 point, alle dyr med fast fodring og kun ungdyr. Første klasse var dengang dyr, der var kåret fra 85 til 100 point.
Fra Avlscenteret berettes der om god fremgang, der er nu flere høner på 200 æg og derover. De medlemmer som ønsker rugeæg, tilrådes at bestille nu. Prisen for det første hold er 30 øre pr. stk., de øvrige hold koster 40 øre pr. stk.
Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen møde, da formand Larsen på generalforsamlingen havde sagt at hans tid ikke var til det mere, så han ønskede ikke at være formand længere. Jensen Randers opfordrede nu Larsen til at forsætte som formand, mod at han blev fri for at være sekretær og kasserer. Dette indvilgede Larsen i, og ved lodtrækning blev Henriksen kasserer.
 
År 1929:
På generalforsamlingen 1929 var der forslag om at ingen medlemmer af klubben kan æske mere en 1 præmie på et kåringsskue, forslaget blev vedtaget. Der var også forslag om at de dommere som Minorkaklubben indstiller, skal være medlem af klubben og opdrætter af Minorka. Efter en til tider meget livlig debat blev forslaget vedtaget. Jensen og Henriksen havde aflagt avlscenteret et besøg, og fundet hvad orden og renlighed angik tilfredsstillende. Husene og løbegangene var ikke særlig store, men dog store nok til den besætning der kunnen tænkes at blive. Tillægget derimod kunne vi jo nok ønske bedre, de var alt for små. Lederen gav som grund at det ene uheld efter det andet, havde ramt ham de senere år. Men af de ældre høner var der tilstrækkelig til at sammensætte en avlsstamme, disse høner havde lagt fra 140 til 203 æg.
Peer Greth Nielsen